ใบกิจกรรมที่1 ใช่การทดลองสุ่มหรือไม่

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > ความน่าจะเป็น
Age: 14 - 15