แบบฝึกหัด 3.2 เรื่อง การทดลองสุ่ม

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > ความน่าจะเป็น
Age: 14 - 15