ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม

Language: ภาษาไทย
Subject: คณิตศาสตร์ > การเปรียบเทียบ
Age: 12 - 13