การลบมีการกระจาย

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การลบ
Age: 8 - 9