โยงเส้นจับคู่การบวก การลบ

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การบวก
School grade: Thailand Thailand
ชื่อ - สกุล..........................................................เลขที่.................
โยงเส้นจับคู่การบวก การลบ
1. 15 + 4 =
24
2. 19 + 7 =
21
3. 19 - 7 =
12
4. 20 + 4 =
17
5. 21 - 4 =
26
6. 15 + 8 =
23
7. 15 + 10 =
19
8. 15 + 5 =
20
9. 25 - 4 =
22
10. 18 + 4 =
25