ทดลองทำใบงานคณิตศาสตร์

Language: ภาษาไทย
Subject: คณิตศาสตร์ > การบวก
ชื่อ - สกุล............................................................เลขที่.................
1. 5+5 =
2. 10 + 5
11 + 3
16
17
12 + 4
13 + 4
14
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
รูปเรขาคณิต
N
O
S
A
E
S
W
O
K
J
D
H
O
D
O
O
G
E
F
F
M
I
F
L
R
L
O
T
W
L
H
H
O
M
E
O