การบวกเลขไม่เกิน 1000

Language: ภาษาไทย
Subject: คณิตศาสตร์ > การบวก
Age: 7 - 8
ชื่อ.....................................................ชั้น..................เลขที่............................
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
1. 254 + 325
2. 306 + 422
3. 423 + 400
4. 209 + 221
5. 442 + 354
6. 500 + 302
7. 732 + 199
8. 555 + 329
9. 254 + 424
10. 169 + 265