โยงเส้นจับคู่ภาพ

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การนับ
School grade: Thailand Thailand
คำสั่ง ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพกับตัวเลขให้ถูกต้อง
3
1
5
6
4
2
ชื่อ สกุล............................................................................................................................ชั้น..........................