แบบฝึกหัดที่1.1

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การนับ
Age: 6 - 7