แบบทดสอบความรู้ทั่วไป

Language: ภาษาไทย
Subject: คณิตศาสตร์ > การคูณ
School grade: Thailand Thailand
ชื่อ....................................................นามสกุล........................................................เลขที่........................ชั้น..........................
คำชี้แจง ให้นักเรียนหาคำตอบ
1. 2 x 3 =
2. 2 x 5 =
คำชี้แจง ให้นักเรียนโยงเส้น
3.กรีนโอ๊ค
4.เรดโอ๊ค
H
K
A
N
T
T
J
C
A
T
V
U
B
A
T
R
A
T
H
A
T
C
K
E
G
B
G
G
J
Y
D
O
G
H
M
Y
ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่เวลาให้ถูกต้อง