คณิตศาสตร์ ป.4

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การคูณ
Age: 9 - 10
ชื่อ - สกุล.....................................................................ชั้น................เลขที่....................
1.จงเติมคำตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. 3 x 2
2. 5 x 6
3. 8 x 9
4. 12 x 3
5. 13 x 5
2.ให้นักเรียนเลือกเครื่องหมาย มากกว่า (>) และน้อยกว่า (<) ให้ถูกต้อง
3,500
3,540
4,305
4,205
9,520
9,522
5,647
5,740
10,522
10,521