ใบงานที่ 1

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
Age: 16 - 17
ชื่อ
ชั้น ม.5/
เลขที่
ใบงานที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
เรื่อง การวัดความยาวส่วนโค้งและพิกัดของจุดปลายส่วนโค้ง
ทบทวน เรื่อง กราฟของคู่อันดับบนระบบพิกัดฉาก
(ข้อ1) ให้ระบุว่า คู่อันดับ ต่อไปนี้อยู่ใน จตุภาคที่เท่าใด
1. ( 2 , 1 )
2. ( -3 , 3 )
3. ( 8 , -5 )
4. ( -4 , -1 )
5. ( -2 , 6 )
6. ( -4 , -6 )
7. ( 8 , 11 )
8. ( 5 , -4 )
9. ( -11 , 6 )
10. ( -5 , -4 )
ค่ามุมตรีโกณที่พบบ่อย
อัตราส่วนตรีโกณมิติ
sinA =
=
cosA =
=
tanA =
=
จงเติมทฤษฎีบทพีทาโกรัสให้ถูกต้อง
=
+