ใบงานที่ 1

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
Age: 16 - 17

ชื่อ

ชั้น ม.5/

เลขที่

ใบงานที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
เรื่อง การวัดความยาวส่วนโค้งและพิกัดของจุดปลายส่วนโค้ง

ทบทวน เรื่อง กราฟของคู่อันดับบนระบบพิกัดฉาก

(ข้อ1) ให้ระบุว่า คู่อันดับ ต่อไปนี้อยู่ใน จตุภาคที่เท่าใด

1. ( 2 , 1 )

2. ( -3 , 3 )

3. ( 8 , -5 )

4. ( -4 , -1 )

5. ( -2 , 6 )

6. ( -4 , -6 )

7. ( 8 , 11 )

8. ( 5 , -4 )

9. ( -11 , 6 )

10. ( -5 , -4 )

ค่ามุมตรีโกณที่พบบ่อย

อัตราส่วนตรีโกณมิติ

sinA =

=

cosA =

=

tanA =

=

จงเติมทฤษฎีบทพีทาโกรัสให้ถูกต้อง

=

+