ใบงานที่ 1.3 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์และสถิติ > หน่วยที่ 1
Age: 18 - 25