ใบงานทดสอบการใช้งานที่ 1

Language: Thai
Subject: การงานอาชีพ > งานเกษตร
School grade: Thailand Thailand
ชื่อ - สกุล...................................................เลขที่...........................
1) 1 + 1 =
2) 2 +2 =
3) 3 +3 =
ปลาดุก
ปลาหมอ
ปลาหมอหอย
ปลาคุกคู้
W
H
R
E
F
O
F
E
F
V
G
J
R
G
T
A
I
G
Y
Y
H
F
G
W
D
Y
L
R
L
B
P
B
S
H
U
E
O
E
M
U
I
T
B
I
S
L
U
E
N
A
G
K
V
T
A
L
Y
N
L
D
I
K
T
E
G
O
R
A
T
P
S
C
W
O
G
W
U
U
B
F
R
K
P
J
Y
D
D
W
P
L
W
D
G
A
R
R
F
G
A
C