workshop23

Language: ภาษาไทย
Subject: การงานอาชีพ > งานธุรกิจ
Age: 18 - 25
วิชาการเป็นพลเมืองดิจิทัล
ชื่อ-สกุล
เลขที่
ให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาในวีดีโอ