yanyan deepala

My worksheets

วิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า
ใบงานที่ 5 ส่วนประกอบของระบบไฟฟ้า
วิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า
ใบงานที่ 4 ส่วนประกอบระบบไฟฟ้า Join
วิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า
ใบงานที่ 2 Dropdown ส่วนประกอบระบบไฟฟ้า
วิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า
ใบงานที่ 1 ส่วนประกอบระบบไฟฟ้า