019 มูฮําหมัดอลีฟ อาแวเงาะ

โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี

My worksheets

คอมพิวเตอร์
ใบงานPython