โฆษิต เดหลุ่ม

My worksheets

ภาษาอังกฤษ
ใบงานที่5 DRAG&DROP
ภาษาอังกฤษ
ใบงานที่4 checkbox
ภาษาอังกฤษ
ใบงานที่3 join
ภาษาอังกฤษ
ใบงานที่2 drop down
ภาษาอังกฤษ
ใบงานที่1 written answer