เสาวณีย์ ไกรนุกูล

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี