เนติลักษณ์ พงษ์จำปา

My worksheets

เทคโนโลยี
ใบงาน LED Smart TV
เครื่องรับโทรทัศน์
ใบงาน เรื่อง ภาคจ่ายไฟ