ภาสกร จุมปา

My worksheets

การงานอาชีพ
ใบงานที่ 4 Join
การงานอาชีพ
ใบงานที่ 3Checkbox
เครื่องเย็น
ใบงานที่ 1 Drag&drop