พงศ์​พณิช​ บุตชา

My worksheets

ทัศนศิลป์
Twdrawworkshop2
อื่น
Twdrawworkshop1
อื่น
TWwordsearch2
อื่น
TWwordsearch1
อื่น
Drag&dropW02
อื่น
Drag&drop W01
อื่น
Joinworkshop2
อื่น
JoinWorkshop1
อื่น
Checkbox W-02
อื่น
Dropdown W-2
อื่น
Checkbox W-01
ภาษาอังกฤษ
Dropdown W-1
อื่น
WrittenAnswer3
อื่น
WrittenAnswer2
ภาษาอังกฤษ
WrittenAnswer1
อื่น
Workshop02-4
อื่น
Workshop02-3
อื่น
Workshop02-2