ปฏิพล จันทร์แดง

โรงเรียนตะพานหิน

My worksheets

วิทยาศาสตร์
นิยามของสารละลาย