นางสาวอภิรดี ปรังฤทธิ์

My worksheets

การบัญชีเบื้องต้น
ใบงานที่ 5 Drag&drop
การบัญชีเบื้องต้น
ใบงานที่ 4 Written answer
การบัญชีเบื้องต้น
ใบงานที่ 3 Join
การบัญชีเบื้องต้น
ใบงานที้่ 2 Dropdown
การบัญชีเบื้องต้น
ใบงานที่ 1 Written answer