ทรงพล บุญมี

My worksheets

เทคโนโลยี
ปลายภาค2/2565 ม.3
เทคโนโลยี
ปลายภาค2/2565 ม.2
เทคโนโลยี
ปลายภาค 2/2565 ม.1
เทคโนโลยี
สอบปลายภาค2 ม.5
เทคโนโลยี
สอบปลายภาค 2 ม.4
เทคโนโลยี
ปลายภาค 2/2564 ม.2
เทคโนโลยี
ปลายภาค2/2564 ม.1
เทคโนโลยี
ใบงานที่ 3.4 ม.1
เทคโนโลยี
ใบงานที่ 3.3 ม.1
เทคโนโลยี
ใบงานที่3.2 ม.1
เทคโนโลยี
สอบกลางภาค2 ม.5