จุไรรัตน์ ตันมณี

My worksheets

การงานอาชีพ
จัดสวนถาด ม.1
การงานอาชีพ
การแปรรูปอาหารม.1
การงานอาชีพ
แปรรูปส้ม ม.1
การงานอาชีพ
รูปแบบธุรกิจ ม.3