RAM хичээлийн асуулт даалгавар

Language: монгол
Subject: Технологи > Компьютерийн архитектур
Age: 14 - 15