Japanese Conversation From Irodori Book

Basic Conversation

Japanese Conversation From Irodori Book

Basic Conversation

A : Heyawa niichisang desu.
B : ........................................

B sang wa nanto iimasuka.???

yoku wakarimasen

Mouchido onegaishimasu

Mousukoshi yukkuri itekudasai.

arigato gozaimasu.

A : Sairyuu kaado misetekudasai.
B : ...................................................

B sang wa nanto iimasuka.???

sumimasen yoku wakarimasen

Mouchido onegaishimasu

Mousukoshi yukkuri itekudasai.

arigato gozaimasu.

korewa nohongode nanto iimasuka.

nana

ni

yon

Kyuu

korewa nohongode nanto iimasuka.

Kyuu

nana

sang

ichi

korewa nohongode nanto iimasuka.

ishi

sang

haji

ni

A : koko namae o kaitekudasai
B : .................................

sumimasen yoku wakarimasen

Mouchido onegaishimasu

Arigatou

Mousukoshi yukkuri itekudasai.

A :..............................................................?
B : hai sukoshi dekimasu.

okaerinasai

nihongo dekimasuka.

arigatou gozaimasu

jamata

A : Indonesiago wakarimasuka?
B : .........................................................

Hai wakarimasu.

hai sukoshi wakarimasu

sumimasenn wakarimasen

senbu tadashidesu (ถูกทุกข้อ)

A : Kore wa nihonggode nandesuka
B : .......................................

sumafo

telephone

Iphone

Keki

A : Mosquito wa ninhongode nanto iimasuka??
B : ...................................................................

mushi

uma

ka

ki