स्पर्धा परीक्षा सराव : सहसंबंध

दोन गटातील घटकांचा सहसंबंध शोधा व रेषेने जोडी लावा.
Language: English
Subject: Preschool > Observation
School grade: India India > Primary School
Age: 6 - 12
स्पर्धा परीक्षा सराव : सहसंबंध
दोन गटातील घटकांचा सहसंबंध शोधा व रेषेने जोडी लावा.
चव ओळखा. Identify the taste.
कडू
आवळा
गोड
कारले
आंबट
मीठ
तुरट
चटणी
खारट
लाडू
तिखट
चिंच
मधाची चव - The taste of honey
चिंचेची चव - Tamarind flavor
मिरचीची चव - Chilli flavor
समुद्राचे पाणी - Sea water
मिरचीचे चित्र काढा. Draw a picture of chili.
आवडीच्या फळाचे, पदार्थाचे चित्र काढा. Draw a picture of your favorite fruit or food.