சரியான விடைக்கு வட்டமிடுக.

பிரச்சனை கணக்கு
Language: English
Subject: Math > Money
Age: 7 - 8
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!