Vocabulary 13

Language: English
Subject: English language > Vocabulary
School grade: Vietnam Vietnam

đáp án: không viết hoa
chữ cái đầu, không có
dấu chấm ở cuối.