Tìm từ thích hợp

Language: English
Subject: English language > Vocabulary
School grade: Vietnam Vietnam

Tìm từ thích hợp

Matching game

Do away with

giới thiệu

make out

gây ra

make over

chuyển nhượng

make up to

ghé thăm

bring about

vứt bỏ

bring in

giáo dục

bring off

tình cở gặp gỡ

bring around, come by

Xuninhj

bring on

viết ra

bring up

xảy ra

come about

thúc đẩy

come acrross

dặt được