IELTS BEGINNER JUNIOR - VOCAB TEST 11

Language: English
Subject: English language > Vocabulary
School grade: Vietnam Vietnam

Các con nhớ:
- VIẾT HOA: Chữ cái đầu câu, Thứ
- DẤU CHẤM CUỐI CÂU
- Viết lần lượt từ thứ 3 - thứ 6

Các con nhớ:
- VIẾT HOA: Chữ cái đầu câu, Thứ
- DẤU CHẤM CUỐI CÂU