A25394 - Listening 1 HW

Language: English
Subject: English language > Vocabulary
Age: 17 - 18

Ngoài việc tick đáp án multiple choice, các bạn điền thêm các cụm đã được paraphrase trong bài vào ô trống lớn hơn bên cạnh

Ngoài việc tick đáp án multiple choice, các bạn điền thêm các cụm đã được paraphrase trong bài vào ô trống lớn hơn bên cạnh

Các bạn viết các cụm từ paraphrasing cho tưng đáp án (ABCDE) vào ô bên dưới (nếu k có bỏ trống nhé

Ngoài việc điền đáp án vào các ô nhỏ, các bạn điền thêm các cụm đã được paraphrase trong bài vào ô trống lớn hơn bên cạnh