Activity 1.8 word Basket_3

Activity 1.8 word Basket_3 खालील वाक्ये व शब्द वाचा व चित्राखालील वाक्यातून a चे शब्द वाचून खात्यात लेखन करा
Language: English
Subject: English language > Connectives
Age: 7 - 8