Pentagrama, notes i figures

Teoria de la musica. Nivell 1. Fitxa 1
Language: Catalan
Subject: Música > Llenguatge musical
School grade: Spain Spain > Otros

Pentagrama, notes i figures

Teoria de la musica. Nivell 1. Fitxa 1

1. Quantes linies te un pentagrama?

Indica en el desplegable el nombre correcte:

2. Quants espais te un pentagrama?

Indica en el desplegable el nombre correcte

Notes musicals i escala musical. Anem a veure que son cadascun:
-Notes musicals son una signes grafics que expresen els sons musicales i determinen la seca entonació i duració.

-Escala musical es un sistema musical formar per una succeció de sons que pujen o baixen. Poden ser ascendente o descenents.

Escriu en ordre ascendent, el nom de les notes de l'escala musical partint de la nota DO (sensa comes de separació i deixant un espai entre nota i nota):

4. Notes musicals

Escriu en ordre descendent, el nom de les notes de l'escala musical partint de la nota SI (sensa comes de separació i deixant un espai entre nota i nota):

5. Relaciona les figures musicals i els seus noms

Enllaça cada dibuix amb la columna dels noms

rodona

semicorxea

blanca

quadrada

negra

fusa

corxea

semifusa

6. Descobreix les figures musicals dins de la Sopa de Lletres

Recorda l'exercici n° 5

S
E
M
I
C
O
R
X
E
A
E
G
N
E
G
R
A
S
S
J
M
Y
C
O
R
X
E
A
O
B
I
O
M
N
Y
H
U
S
A
L
F
D
E
R
B
Y
L
L
A
G
U
N
F
B
O
K
J
H
G
L
S
C
Q
U
A
D
R
A
D
A
A
G
F
G
U
B
O
E
R
N
K
B
L
A
N
C
A
N
L
C
L
D
C
K
J
N
V
H
A
G

7. Quina figura falta?

Molt escepcionalment s'han fet servir unes figures musicals que serien les mes breus. Marca a la llista la més ràpida:

8. Digues el seu valor

Anota sota cada figura el seu valor: