แบบทดสอบก่อนสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Language: Chinese
Subject: 漢語 > 写作
School grade: Thailand Thailand