Thử thách 2

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Số học
Age: 6 - 7