Phiếu bài tập cuối tuần 3

Ôn tập phép cộng trong phạm vi 6.
Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Số học
Age: 6 - 7
Tags: #1A