Mô hình số có ba chữ

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Số học
Age: 7 - 8