W29_81_Tìm phần còn thiếu của phép trừ

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép trừ
Age: 6 - 7