Ôn tập về cộng-trừ phân số _ Đề 3

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phân số
School grade: Vietnam Vietnam
Ôn tập về cộng-trừ phân số _ Đề 3
Đáp số:
tấn gạo
Ba phân số đó là: