Lớp 4 - Luyện tập Tuần 7

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Đại số
Age: 9 - 10
Luyện tập Tuần 7
Câu 1: Số: Năm mươi chín triệu sáu trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm năm mươi tư viết là:
59 643 554
59 634 584
5 986 544
59 643 534
Câu 2: Nhà Trần được thành lập năm 1226 thuộc thế kỷ thứ mấy?
thế kỉ X
thế kỉ XI
thế kỉ XII
thế kỉ XIII
Câu 3: Số cần điền vào chỗ chấm: 1/2 thế kỷ = ............. năm là:
20 năm
25 năm
30 năm
50 năm
Câu 4: Số 45 317 đọc là:
Bốn mươi năm nghìn ba trăm mười bảy
Bốn lăm nghìn ba trăm mười bảy
Bốn mươi lăm nghìn ba trăm mười bảy
Câu 5: Số: Hai mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là:
23 910
23 000 910
23 910 000
23 910 910
Câu 6: Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long vào năm 1010, năm đó thuộc thế kỉ mấy?
Thế kỉ IX
Thế kỉ X
Thế kỉ XI
Thế kỉ XII
Câu 7: 2 giờ 30 phút = …… phút. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là :
150
120
90
60
Bốn bạn tham gia cuộc thi chạy 100 m. An chạy hết 1/3 phút; Bình chạy hết 1/4 phút ; Hà chạy hết 1/5 phút và bạn Lan chạy hết 1/6 phút.
giây
Câu 8: Thời gian chạy của bạn An là
giây
Câu 9: Thời gian chạy của bạn Bình là
Câu 10: Thời gian chạy của bạn Hà là
giây
Câu 11: Thời gian chạy của bạn Lan là
giây
Câu 12: Ai chạy nhanh nhất?
Câu 13: Trong một phòng ăn có 8 cái bàn, mỗi bàn xếp 4 cái ghế. Hỏi trong phòng ăn đó có bao nhiêu cái ghế?
30 cái
12 cái
32 cái
48 cái
Câu 14: Giá trị của chữ số 5 trong số: 571 638 là:
500
5 000
50 000
500 000