Lớp 4 - Bài tập về nhà Toán

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Đại số
Age: 9 - 10
Ôn tập
Tên
Câu 1: Hãy viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:
a) Tám mươi sáu triệu ba trăm bốn mươi hai nghìn năm trăm sáu mươi hai.
b) Năm triệu ba trăm mười hai nghìn sáu trăm hai mươi chín.
c) Ba triệu sáu trăm năm mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi
d) Ba mươi tám nghìn sáu trăm ba mươi hai
Câu 2: Viết dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm:
859 067 ……… 859 167
492 037 ……… 482 037
609 608 ……… 609 609
264 309 ……… 264 309
Câu 3: Cho các số 45; 39; 172; 270:
a) Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là:
b) Số chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 là:
Câu 4: Số gồm: 24 triệu, 5 nghìn, 4 trăm và 1 đơn vị được viết là:
24 005 401
24 500 401
24 500 041
Câu 5: Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là:
4 m
16 m
36 m
2
2
2
Câu 6: Số lớn nhất trong các số 72 385; 72 538; 72 853 là:
72 385
72 538
72 853