TUẦN 15. TOÁN. ÔN TẬP PHÉP TRỪ, PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10

Language: Vietnamese
Subject: TOÁN 1 > PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PV10
Age: 6 - 7
Start drawing!