LTVC: Trung thực, tự trọng

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Việt > Từ ngữ
Age: 9 - 10