Đề 2 ôn vào 6 chuyên

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Anh > Ngữ pháp
School grade: Vietnam Vietnam

Nhắn thầy chấm sau khi xong

Bài V điền từ vào chỗ trống với 1 từ hợp lý. Nam cần dịch nghĩa câu sau đó xem cần điền từ loại gì: danh từ, động từ, giới từ,...

Bài VI Nam sử dụng các từ đã cho để tạo thành câu hoàn chỉnh. Chú ý xem câu ở thì nào? Là khẳng định, phủ định hay câu hỏi? Có cần thêm trợ động từ hay giới từ không?

Ngoài các từ đã cho Nam vẫn cần thêm trợ động từ hoặc giới từ cho câu hoàn chỉnh nhé!

Gợi ý: So sánh hơn => Viết ngược lại thì cần tìm tính từ đối nghĩa

Sau "because of" + "danh từ"

Hãy dùng cấu trúc: S + spent + time + V_ing (Dành thời gian làm gì)

CT: It is the first time + S + have + P2...