Nối từ với hình ảnh

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Anh > Đọc
Age: 6 - 7