Grade 1 - W3

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Anh > Đọc
Age: 7 - 8
Hoàn thành bài xong, phụ huynh nhấn finish, chọn send to teacher, sau đó điền tên-lớp. Ví dụ: Hân-2A. Chủ nhật ngày 19/9 e sẽ trả bài trên zalo nhóm