E2: PHONICS SMART- UNIT 2

MADE BY MS LAN ENGLISH
Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Anh > Chữ viết
Age: 7 - 8
Ghi từ đúng và tick vào ô phù hợp
Nối
Nghe và ghi 1, 2, 3,4
Chọn hình có âm O
Nhìn tranh và ghi từ đúng
Viết về bản thân em
Ghi từ đúng